• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden b2b webshop.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. De Kleine Keuken: gebruiker van deze algemene voorwaarden en wederpartij van de zakelijke klant;
 2. De zakelijke klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Kleine Keuken;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de zakelijke klant of De Kleine Keuken in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door De Kleine Keuken georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een webshop en emailverkeer.

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker
De Kleine Keuken/ Truly Foods B.V.
Telefoonnummer: 0652023074

Adres vestiging: Woudenbergseweg 41, 3711AA Austerlitz

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 53489470

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Kleine Keuken en op elke overeenkomst op afstand tussen de zakelijke klant en de Kleine Keuken.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt door De Kleine Keuken aan de zakelijke klant ter beschikking gesteld, door kosteloze toezending of door verwijzing naar de plaats waar de zakelijke klant deze algemene voorwaarden kan downloaden, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Als er naast deze algemene voorwaarden tevens andersluidende product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing. In geval van strijd tussen de bepalingen van de verschillende voorwaarden, komt aan De Kleine Keuken de discretionaire bevoegdheid toe om eenzijdig de rangorde te bepalen.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, webwinkel, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij De Kleine Keuken en/of bij een derde partij van wie De Kleine Keuken een gebruiksrecht heeft verkregen. De zakelijke klant onthoudt zich van het maken van inbreuken op deze intellectuele eigendomsrechten. Voor het delen, (deep)linken naar, embedden, kopiëren en bewerken van originele content van de website of gebruik van het logo van De Kleine Keuken, is steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kleine Keuken vereist.

  Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als De Kleine Keuken gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Kleine Keuken niet.
 3. De Kleine Keuken streeft ernaar de zakelijke klant zo duidelijk mogelijk te informeren over de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:
  o    de prijs exclusief belastingen;
  o    de eventuele kosten van aflevering;
  o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen De Kleine Keuken een bepaalde prijs garandeert;
  o    de manier waarop de zakelijke klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Kleine Keuken onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Kleine Keuken is bevestigd, kan de zakelijke klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Voor het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zijn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data van toepassing. De Kleine Keuken handelt te allen tijde in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De zakelijke klant erkent dat hij kennis heeft genomen van en instemt met het privacy beleid van De Kleine Keuken.
 4. De Kleine Keuken heeft het recht inlichtingen in te winnen omtrent de kredietwaardigheid van de zakelijke klant, alsmede van al die feiten en factoren die redelijkerwijze van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Kleine Keuken op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Kleine Keuken zal bij het product of dienst aan de zakelijke klant de volgende informatie meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van De Kleine Keuken waar de zakelijke klant met klachten terecht kan;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij De Kleine Keuken deze gegevens al aan de zakelijke klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  d. de wijze waarop een overeenkomst met een looptijd van méér dan een jaar kan worden opgezegd.Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij partijen anders overeen komen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De Kleine Keuken producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop hij redelijkerwijze geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De Kleine Keuken hanteert in dat geval richtprijzen. Als dat aan de orde mocht zijn, wordt uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien De Kleine Keuken dit bedongen heeft.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 6. De prijzen die in de webwinkel worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in onze fysieke verkooppunten (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkel).
 7. Voor alle webwinkelproducten geldt dat de zakelijke klant de webwinkelprijs betaalt van het artikel op het moment van bestelling. Aan de omstandigheid dat één van de fysieke verkooppunten mogelijk andere prijzen hanteert, kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. De aanbiedingen die in de webwinkel worden vermeld, gelden alleen voor webwinkelbestellingen die zijn gedaan binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt en zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. De Kleine Keuken staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een eventuele door de Kleine Keuken verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de zakelijke klant op grond van de overeenkomst tegenover de Kleine Keuken kan doen gelden.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De Kleine Keuken zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de met de zakelijke klant gesloten overeenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de zakelijke klant aan De Kleine Keuken kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Kleine Keuken zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de zakelijke klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Kleine Keuken zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De kleine Keuken tot het moment van bezorging aan de zakelijke klant of een door de zakelijke klant aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. De Kleine Keuken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de zakelijke klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Het gaat daarbij steeds om een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van De Kleine Keuken en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Kleine Keuken geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Kleine Keuken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Kleine Keuken of van derden daaronder begrepen. De Kleine Keuken spant zich in om de zakelijke klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de overmachtssituatie.
 3. De Kleine Keuken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Kleine Keuken zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. De Kleine Keuken heeft het recht de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, mogen beide partijen de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Als De Kleine Keuken ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hij  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De zakelijke klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de zakelijke klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. 
 2. De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Kleine Keuken te melden.
 3. In geval van uitblijven, niet tijdige of niet volledige betaling door de zakelijke klant, heeft De Kleine Keuken behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten -waaronder wettelijke rente en incassokosten- in verband met inning van de bedragen aan de zakelijke klant in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De Kleine Keuken beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Kleine Keuken, nadat de zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij De Kleine Keuken ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Kleine Keuken de zakelijke klant daarvan binnen 21 dagen op de hoogte stellen, onder vermelding van de verwachte verwerkingstijd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

 

 

Artikel 12 – Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Kleine Keuken en de zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien er sprake is van een geschil in verband met of voortvloeiend uit de tussen de consument en De Kleine Keuken gesloten overeenkomst, en het geschil niet conform de klachtenprocedure kan worden opgelost, zijn beide partijen bevoegd het geschil aan de rechter voor te leggen.

 

Artikel 13– Gedeeltelijke geldigheid; aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Kleine Keuken en de zakelijke klant zullen in overleg nieuwe bepalingen overeen komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. De Kleine Keuken behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. De zakelijke klant zal in dat geval via een algemene aankondiging op de website van De Kleine Keuken op de wijziging worden gewezen.

 

VERSIE 1.0 FEBRUARI 2020 Alle rechten voorbehouden.